Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      Obavijesti i upute u svezi natječaja pročelnik     

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A   J A N J I N A

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JUO OPĆINE JANJINA

KLASA: 100-01/17-01/01

URBROJ: 2117/06-02-17-03

Janjina, 2. veljače 2017. godine

OBAVIJESTI I UPUTE

Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Janjina (1 izvršitelj/ica – m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca objavljen je dana 27. siječnja 2017. godine u „Narodnim novinama“ broj 8/2017, i web portalu Općine Janjina. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave.

 

 

Podaci vezani uz oglas

 

OPIS POSLA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE

ZNANJA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU

Podaci o opisu posla:

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: I.

Potkategorija: Glavni rukovoditelj

Razina: -

Klasifikacijski rang: I.

Naziv: PROČELNIK

Stručno znanje:

 • magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA:

Organizira, koordinira i kontrolira rad u upravnom odjelu, kontrolira zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti upravnog odjela, raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima i namještenicima upute za rad

Predlaže donošenje akata za čije je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno posebnim propisima, priprema nacrte općih akata, programa, planova, izvješća i sl.

Rukovodi stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem službenika i namještenika, odlučuje o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima službenika i namještenika, kao i o prestanku službe, obavlja nadzor nad radom službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti, ocjenjuje službenike i namještenike

Donosi rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga Upravnog odjela (upravni postupci do donošenja rješenja o utvrđivanju komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu, naknade za zadržavanje bespravno sagrađenih zgrada u prostoru, naknade za zakup javne površine, koncesijska odobrenja i službenički odnosi) i pokreće postupke prisilne naplate.

Sudjeluje u zastupanju Jedinice lokalne samouprave pred pravosudnim i upravnim tijelima u skladu s dobivenom punomoći

Osigurava zakoniti rad Općinskog vijeća i prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela te daje potrebna tumačenja i obrazloženja iz nadležnosti upravnog odjela

Osigurava suradnju upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama

Surađuje s mjesnim odborima i po potrebi nazoči njihovim sastancima

Prati izvršenje ugovora i predlaže, po potrebi, izmjene i dopune ugovora

Izvršava sve obveze vezane za provođenje zakona o pravu na pristup informacijama i zakona o zaštiti osobnih podataka te kontrolira objave na web stranicu općine Janjina

Vrši poslove arhiviranja, odabiranja i izlučivanja arhivske građe

Upravlja poslovima javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi

Vrši obračun elementarne nepogode

Sudjeluje u poslovima izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja, izdaje suglasnost na projektnu dokumentaciju i uvjete priključivanja na nerazvrstane ceste na području Općine Janjina i uvjete priključivanja na lokalnu vodovodnu mrežu

Sudjeluje u izradi, donošenju i provođenju dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite od buke, dokumenata zaštite od požara, civilne zaštite i dokumenata zaštite i spašavanja

Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela i poslove po nalogu općinskog načelnika

Podaci o plaći:

Plaću radnog mjesta za koje se raspisuje oglas čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 2,10 i osnovice za izračun plaće, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Podaci o provjeri znanja i sposobnosti:

Na službenoj web stranici Općine Janjina http://www.janjina.hr, te na oglasnoj ploči Općine Janjina bit će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Na oglasnoj ploči i istoj web stranici bit će objavljena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa s kojima će se provesti testiranje. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Provjera znanja i sposobnosti se sastoji od:

 1. Pisanog testiranja
 2. Intervjua

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni dio bodova od 1 do 30.

 

Pravni izvori za pripremu za testiranje:

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine", br. 86/08. i 61/11.),
 2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine”, br. 47/09.),
 3. Statut Općine Janjina („Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", br. 6/13.),
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
 5. Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine", br. 144/12. i 121/16.)

 

Pravila i postupak testiranja

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri.

Za kandidata koji ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pismenu provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje najduže 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji se budu ponašali neprimjereno ili budu prekršili jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Maksimalno ostvariv broj bodova na pismenoj provjeri (testiranju) je 30. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za provjeru znanja dobili najmanje 15 bodova.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Nakon razgovora – intervjua maksimalno ostvariv broj bodova je 30.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervju.

Povjerenstvo dostavlja načelniku Općine Janjina Izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju članovi Povjerenstva.

Načelnik Općine Janjina donosi rješenje o imenovanju, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj koji su pristupili provjeri znanja.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat za pročelnika koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju izabranog kandidata ima pravo pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

 


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr