Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      II poziv     

Janjina, na temelju članka 28 Stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br 90/11) upućuje
D R U G I   J A V N I   P O Z I V
vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja Zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
1. POZIVAJU SE SVI VLASNICI / INVESTITORI NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE JANJINA DA, SUKLADNO ČLANKU 7 ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGKADAMA (Narodne novine br 90/11), PODNESU ZAHTJEV ZA IZDAVANJE: RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU PRI UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU l ZAŠTITU OKOLIŠA, ISPOSTAVA PLOČE, TRG KRALJA TOMISLAVA 7. U PLOČAMA.
2. ZAHTJEV SE PODNOSI NAJKASNIJE DO 31. PROSINCA, 2012. GODINE l PROTEKOM TOG ROKA ZAHTJEV SE VlŠE NE MOŽE PODNIJETI.
3. NEZAKONITO IZGRAĐENOM ZGRADOM U SMISLU ZAKONA, SMATRA SE NOVA ZGRADA, ODNOSNO REKONSTRUIRANI DIO POSTOJEĆE ZGRADE IZGRAĐEN BEZ AKTA KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE, ODNOSNO PROTIVNO I OVOM AKTU, EVIDENTIRANA NA DIGITALNOJ ORTOFOTO KARTI (DOFS) U MJERILU 1:5000 DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE IZRAĐENOJ NA TEMELJU AEROFOTOGRAMETRIJSKOG SNIMANJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 21. LIPNJA, 2011.GODINE, AKO SU DO TOGA DANA IZVEDENI.
a. SVI GRAĐEVINSKI l DRUGI RADOVI, TE AKO SE KORISTI ILI SE MOŽE KORISTITI, ILI SVI GRUBI KONSTRUKTIVNI GRAĐEVINSKI RADOVI (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) SA ILI BEZ KROVIŠTA l AKO SU U POGLEDU NAMJENE, VELIČINE l SMJEŠTAJA NA ČESTICI IZGRAĐENI U SKLADU S PROSTORNIM PLANOM KOJI VAŽI NA DAN STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.
4. ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU PODNOSITELJ PRILAŽE SLIJEDEĆU
DOKUMENTACIJU
a. GEODETSKI ELABORAT ZA EVIDENTIRANJE PODATAKA O ZGRADAMA OVJEREN OD NADLEŽNOG KATASTARSKOG UREDA l KOJEG JE PREMA PRAVILIMA KOJA UREDUJU TOPOGRAFSKU IZMJERU l KATASTAR, IZRADILA OSOBA OVLAŠTENA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE IZMJERE l KATASTRA NEKRETNINA PREMA POSEBNOM ZAKONU,
b. ARHITEKTONSKU SNIMKU IZVEDENOG STANJA, KOJU JE IZRADIO OVLAŠTENI ARHITEKT,
c. DOKAZ O ISPUNJENOM BITNOM ZAHTJEVU MEHANIČKE OTPORNOSTI l STABILNOST! IZRAĐENIMA PO OVLAŠTENOM INŽENJERU GRAĐEVINARSTVA,
d. UVJERENJE POLICIJSKE UPRAVE/POSTAJE O MJESTU PRIJAVLJENOG PREBIVALIŠTA DO 21. LIPNJA, 2011.GODINE, ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE IZ ČLANKA 5. STAVKA 1. PODSTAVKA 1. l ČLANKA 17. STAVKA 4. OVOG ZAKONA,
e. DOKAZE U SVRHU OBRAČUNA NAKNAOE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).
5. ZAHTJEV ZA DONOŠENJEM RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU PODNESEN NAKON 31. PROSINCA, 2012. GODINE BITI ĆE ODBAČEN RJEŠENJEM.


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr