Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      Natječaj za taxi koncesiju     Javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje auto-taksi djelatnosti na području Općine JanjinaNa temelju članka 9. i 10. Odluke o auto-taksi prijevozu u cestovnom prometu („Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“, broj 03/03), Općinsko vijeće Općine Janjina raspisuje
   J A V N I   N A T J E Č A J
 ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
      AUTO-TAKSI DJELATNOSTI
na području općine Janjina
1. Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pismenih ponuda za zaključenje ugovora o koncesiji za obavljanje auto-taksi djelatnosti na području općine Janjina.
2. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području općine Janjina koji su registrirani za obavljanje autotaksi prijevoza.
3. Natječaj se raspisuje za 1 (jednu) koncesiju i to po načelu jedne koncesije za jedno vozilo.
4. Koncesija se daje na vrijeme od 2 (dvije) godine.
5. Početni iznos naknade za koncesiju po autotaksi vozilu iznosi 1.000,00 kuna godišnje, plaćanje se vrši u dva jednaka polugodišnja obroka.
6. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 100,00 kuna, na žiro-račun Općine Janjina, broj 2484008-1859900002 kod RBA banke, Dubrovnik, poziv na broj: 7706-JMBG.
7. Rok za podnošenje ponude na natječaj je 15 dana od dana objave oglasa.
8. Rok za sklapanje ugovora za koncesiju je 23. srpanj 2007. godine
9. Početak obavljanja djelatnosti odredit će se ugovorom o koncesiji.
10. Ponuda u pisanom obliku mora sadržavati:
- ponuđenu visinu naknade za koncesiju,
- ovjerovljenu izjavu kojom se obvezuje da će auto-taksi vozilom upravljati vozač koji posjeduje vozačku dozvolu «B» kategorije najmanje 3 godine,
- ukoliko je auto-taksi prijevoznik ujedno i auto-taksi vozač umjesto izjave iz prethodne alineje obvezan je dostaviti ovjerovljeni presliku vozačke dozvole «B» kategorije vrijedeću najmanje 3 (tri) godine prije objave natječaja,
- dokaz (uvjerenje) ovlaštene policijske uprave da vozaču nije bila oduzeta dozvola u razdoblju od prethodne 3 (tri) godine od dana objave natječaja,
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak,
- uvjerenje da nije pokrenut prekršajni postupak za prekršajna djela koja su počinjena za vrijeme obavljanja auto-taksi prijevoza,
- uvjerenje da vozač nije kazneno kažnjavan u prethodne 3 (tri) godine od dana objave natječaja,
- preslika obrtnice ovlaštenog tijela o obavljanju auto-taksi prijevoza, tj. rješenje o upisu društva u sudski registar kod ovlaštenog Trgovačkog suda,
- dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu (u slučaju odustanka od koncesije, gubi pravo na povrat jamčevine), a po sklapanju Ugovora o koncesiji, jamčevina se obračunava u iznos naknade za koncesiju. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o davanju koncesije, bez prava na kamatu. Izabroani ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine ukoliko ne potpiše ugovor s Općinom u roku od 8 (osam) dana od dana dostave ugovora na potpis.
- dokaz da ponuđač ostvaruje prednost po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji,
- dokaz da je ponuđač podmirio sve dospjele obveze prema Općini do datuma objave natječaja,
11. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:
a. najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži veći iznos godišnje naknade,
b. u slučaju da dva ili više natjecatelja nude isti iznos godišnje naknade, povoljnija ponuda je ponuda onog natjecatelja koji ponudi obavljanje djelatnosti novijim autotaksi vozilom.
12. Prednost za zaključenje ugovora o koncesiji imaju osobe koje ispunjavaju posebne uvjete po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
13. Pismene ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponude za koncesiju za obavljanje auto-taksi djelatnosti – ne otvarati”, na adresu Općine Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina
14. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
15. Javno otvaranje ponuda obaviti će se u vijećnici Općine Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina dana 23. srpnja 2007. god. u 11.00 sati.
16. Dodatne informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Janjina, ili putem telefona na broj 741-369.
17. Odluka o autotaksi prijevozu nalazi se na WEB stranici Općine Janjina: www.janjina.hr.
Klasa: 340-01/07-01/16
Urbroj: 2117-06-07-02
Janjina, 02. srpnja, 2007. godine

         Predsjednik Općinskog vijeća:
         Vlatko Mratović, v.r.


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr